แบบสำรวจความคิดเห็น

วันที่คำถาม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ตัวเลือก
10 ธันวาคม 2558 คุณพอใจกับเว็บไซต์ใหม่หรือไม่?
120
36