แบบสำรวจความคิดเห็น

วันที่คำถาม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ตัวเลือก
1 ตุลาคม 2562 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
77
27
1 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการปรับปรุงวิธีการและคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น
77
23
1 ตุลาคม 2562 เมื่อมีข้อกังวล/สงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการชี้แจงและตอบคำถามได้อย่างชัดเจน
78
32
1 ตุลาคม 2562 ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล/ผลการดำเนินงานประจำปี ของหน่วยงาน มีหลากหลายช่องทาง
70
26
1 ตุลาคม 2562 การให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด
79
26
1 ตุลาคม 2562 คุณพอใจกับการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ของ อบต.แจงงาม หรือไม่
86
37
10 ธันวาคม 2558 คุณพอใจกับเว็บไซต์ใหม่หรือไม่?
204
27