แบบสำรวจความคิดเห็น

วันที่คำถาม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ตัวเลือก
1 ตุลาคม 2564 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
97
3
1 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการปรับปรุงวิธีการและคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น
97
4
1 ตุลาคม 2564 เมื่อมีข้อกังวล/สงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการชี้แจงและตอบคำถามได้อย่างชัดเจน
90
1
1 ตุลาคม 2564 ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล/ผลการดำเนินงานประจำปี ของหน่วยงาน มีหลากหลายช่องทาง
85
3
1 ตุลาคม 2564 การให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด
95
3
1 ตุลาคม 2564 คุณพอใจกับการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ของ อบต.แจงงาม หรือไม่
105
1
10 ธันวาคม 2564 คุณพอใจกับเว็บไซต์ใหม่หรือไม่?
98
5