ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยม อบต.แจงงาม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ม.1 ตำบลแจงงาม ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: