ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: