ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

โพสต์ข้อมูลโดย :

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/79pod2