ข่าวสาร   หนังสือยืนยันไม่เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา - นายก อบต. - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   หนังสือยืนยันไม่เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา - สมาชิกสภา อบต. - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   ใบสมัคร นายก. อบต (ผ.ถ.๔/๑) - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   ใบสมัคร ส. อบต (ส.ถ.๔/๑) - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   ประกาศคุณสมบัติและลักษรธต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งฯ - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบร่ิหารส่วนตำบลแจงงาม - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร่ิหารส่วนตำบลแจงงาม - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(กรมธนารักษ์) - ( )
   ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ( )
   ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ( )
   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 - ( )
   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 - ( )
   รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม - ( 24 กุมภาพันธ์ 2564 )
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของ อบต.แจงงาม - ( 8 มิถุนายน 2564 )
   ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ - ( 25 พฤษภาคม 2564 )
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัด กองคลัง - ( 30 เมษายน 2564 )
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ - ( 9 มีนาคม 2564 )
   ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 - ( )
   ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 - ( )
   เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ( ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? )
   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล - ( )
   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม - ( 27 มกราคม 2563 )
   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ - ( 27 มกราคม 2563 )
   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - ( )
   ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ( )
   ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - ( 14 พฤษภาคม 2562 )
   ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - ( 8 พฤษภาคม 2562 )
   ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ - ( 2 พฤษภาคม 2562 )
   ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน - ( 8 พฤษภาคม 2562 )
   การจัดเก็บภาษีประจำปี - ( )
   สถานที่ท่องเที่ยว สวนเมล่อน - ( )