ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม


 

1 การคมนาคม

2.1.1

ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

สภาพถนนคอนกรีต

จำนวน

1

สาย    

 

-  สภาพถนนลาดยาง

จำนวน

1

สาย    

2.1.2

ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

สภาพถนนคอนกรีต

จำนวน

1

สาย    

2.1.3

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

 

-  สภาพถนนลาดยาง

จำนวน

2

สาย    

2.1.4

ถนนของตำบลแจงงาม

 

 

 

 

สภาพถนนคอนกรีต

จำนวน

40

สาย    

 

-  สภาพถนนลาดยาง

จำนวน

1

สาย    

 

-  สภาพถนนลูกรัง/หินคลุก

จำนวน

25

สาย    

2  การโทรคมนาคม

2.2.1

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ      

จำนวน

2

ตู้       

2.2.2

โทรศัพท์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม  หมายเลข  0 - 3548 - 1004   

2.2.3

โทรสารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม   หมายเลข  0 - 3548 - 1002 

3  การไฟฟ้า

2.3.1

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  8  หมู่บ้าน

2.3.2

จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 99  ของประชากรทั้งหมดในตำบล

4  ด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ

4.1

แหล่งน้ำธรรมชาติ     

 

-  ลำห้วย  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  ลำห้วยกระเสียวไหลผ่าน โดยได้รับน้ำจาก 

   เขื่อนดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4.2

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

-  บ่อโยก

จำนวน

108

แห่ง

 

-  บ่อบาดาล 

จำนวน

41

แห่ง

 

ฝาย 

จำนวน

1

แห่ง

 

-  บ่อน้ำตื้น

จำนวน

329

แห่ง

4.3

ประปาหมู่บ้าน

 

 

 

 

-  หมู่ที่  1  บ้านสระเตย

จำนวน

3

แห่ง

 

-  หมู่ที่  2  บ้านโคกพระ

จำนวน

2

แห่ง

 

-  หมู่ที่  3 บ้านวังน้ำโจน

จำนวน

2

แห่ง

 

-  หมู่ที่  4  บ้านแจงงาม

จำนวน

3

แห่ง

 

-  หมู่ที่  5  บ้านโปร่งกระมั่ง

จำนวน

1

แห่ง

 

-  หมู่ที่  6  บ้านก้อนแก้ว

จำนวน

2

แห่ง

 

-  หมู่ที่  7  บ้านดงเชือก

จำนวน

1

แห่ง

 

-  หมู่ที่  8  บ้านหนองหญ้าดอกขาว

จำนวน

2

แห่ง